Informatie voor ZZPers

Vrijheid versus sociale (on)zekerheid

Afbeelding bij Vrijheid versus sociale (on)zekerheid

 

Het zelfstandig ondernemerschap is bezig aan een opmars. Inmiddels is zo'n 10% van de beroepsbevolking werkzaam als zelfstandig ondernemer, en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren alleen maar stijgt. De oudere werkloze bijvoorbeeld, die over de nodige (vak)kennis en ervaring beschikt maar desondanks moeilijk aan de bak komt, begint vaak min of meer noodgedwongen aan het ondernemerschap. Maar ook jongere mensen die graag flexibel wensen te werken, hun vakkennis scherp willen houden en 100% eigen verantwoordelijkheid durven te dragen, ambiëren vaak een bestaan als ZZP-er.

 

ZZP-er en de sociale zekerheidswetgeving

Voor eigen rekening werken, betekent (helaas) ook voor eigen risico. Niet alleen is een ZZP-er zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van opdrachten, maar ook qua diverse sociale zekerheidswetten valt de zelfstandig ondernemer buiten de boot: hij of zij is niet verzekerd tegen het verlies van inkomen door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De WW, de ZW en de WIA behoren dan ook tot de werknemersverzekeringen. Wie in loondienst is, betaalt hier automatisch premie voor: deze wordt ingehouden op het salaris. Een ZZP-er is vrijgesteld van deze premieplicht. Voor de volksverzekeringen, zoals de AOW, de AWBZ en de Anw is de zelfstandige wél verplicht tot premie-afdracht. De premiebetaling maakt deel uit van de inkomstenbelasting.

 

Wat wil de ZZP-er?

Dat er geen premie hoeft te worden betaald voor de werknemersverzekeringen, lijkt in eerste instantie mooi meegenomen: dit scheelt in de kosten van het ondernemerschap. Keerzijde van de medaille is uiteraard dat het vangnet voor ZZP-ers de nodige gaten bevat. Uit het onlangs gehouden onderzoek van arbeidssocioloog Fabian Dekker blijkt, dat de ZZP-ers hier zelf niet zo tevreden over zijn. In een onlangs verschenen artikel in de Volkskrant laat Dekkers dan ook weten voorstander te zijn van betere sociale voorzieningen voor zelfstandig ondernemers.

 

Huidige mogelijkheden

Het is uiteraard niet te hopen, maar iederéén loopt het risico om arbeidsongeschikt te raken, dus ook de ZZP'er. In vroeger tijden kende de overheid een speciale voorziening voor deze categorie: de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). De verschuldigde verzekeringspremie werd geïnd door de Belastingdienst. Sinds de afschaffing van de WAZ, per 1 augustus 2004, is de verantwoordelijkheid voor het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschoven naar de ondernemer zelf. Deze dient een risico-afweging te maken en vervolgens een strategie te bepalen: wel of geen verzekering? Wie er voor kiest om geen verzekering af te sluiten, wordt geacht (maar niet verplicht) om zelf geld opzij te zetten om een eventueel inkomensverlies te compenseren. Wie liever meer zekerheid wil, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af bij een particuliere verzekeraar. Hoewel de naam anders doet vermoeden, keert deze verzekering ook uit bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte).

 

Vangnetverzekering

De AOV kent wel een aantal beperkingen: zo hoeft de verzekeraar niet iedere ZZP'er te accepteren. Een ondernemer met een chronische ziekte en/of handicap die in de ogen van de AOV een te hoog risico vormt, wordt geconfronteerd met een buitensporig hoge verzekeringspremie of (gedeeltelijke) uitsluiting van de AOV. Wie niet in aanmerking komt voor een reguliere AOV, kan een beroep doen op een zogenoemde vangnetverzekering. Deze verzekering is toegankelijk voor ondernemers die korter dan 15 maanden geleden zijn gestart als ZZP'er en niet in staat zijn een gewone AOV af te sluiten.

 

Mogelijkheden vanuit het UWV

Ook bij het UWV is het mogelijk om u als vrijwillig verzekerde aan te melden. De aanmelding voor deze verzekering moet dan wel binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering geschieden. De vrijwillige verzekering van het UWV is dus alleen toegankelijk voor ZZP'ers die in het (recente) verleden verzekerd waren voor de werknemersverzekeringen.

 

De keuze is aan u.

Het al dan niet regelen van een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid  is een afweging die iedere ondernemer voor zichzelf moet maken. Ga hierbij zorgvuldig te werk en houdt reële risico's voor ogen: u wilt tenslotte niet stranden als Zelfstandige Zonder Perspectief. 

 

 

 

 

 


Dit artikel is geschreven door: L.E. Groesbeek van Groesbeek MC
Foto van L.E. Groesbeek

terug naar het nieuws