Informatie voor ZZPers

algemene-voorwaarden

 

Algemene voorwaarden ZZPsucces.nl

Artikel 1 - Algemeen 
• Het doel van ZZPsucces.nl is het creëren van een online community waar Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZPers) elkaar kunnen ontmoeten, een persoonlijk profiel kunnen aanmaken, kunnen reageren op opdrachten en zich op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in hun branche.
• Een secundair doel is het bij elkaar brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hier zal de eigenaar van ZZPsucces.nl echter een passieve rol in vervullen.
• Door gebruik te maken van de website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden die van kracht zullen worden vanaf de eerste dag dat hij/zij toegang heeft tot de website.


Artikel 2 - Inhoud 
• ZZPsucces.nl behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en wijzigingen in de website ZZPsucces.nl aan te brengen.
• Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website ZZPsucces.nl kunnen er onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen op de website of in het e-mail verkeer voorkomen. Derhalve is ZZPsucces.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van ZZPsucces.nl dan wel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van ZZPsucces, kunnen geen rechten worden ontleend. 
• ZZPsucces.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongemak of schade opgelopen door het bezoek aan of het gebruik van informatie of documenten van de website. Daarnaast kan ZZPsucces.nl ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door schade opgelopen na op de website ontstane contacten.


Artikel 3 - Deelname 
Algemeen
 • De gebruiker garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct en up-to-date zijn; de gebruiker garandeert dat hij/zij de gegevens naar waarheid invult. 
• Naast de verstrekte persoonlijke gegevens wordt ook digitale informatie verzameld (waaronder het ip-adres en informatie over de browser). Deze informatie zal aangewend worden om het forum beter af te stemmen op de gebruikers.
• De gebruiker verklaart zijn of haar inschrijving niet te gebruiken voor het plaatsen van inhoud die onder de noemer 'spam' valt (waaronder advertenties, kettingbrieven en pyramide-spellen). Links naar eigen websites, verspreid over het hele forum, vallen hier ook onder. (Het is wel toegestaan een link in de handtekening en in het profiel te plaatsen.)
• De gebruiker stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor legale doeleinden op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en die het gebruik en plezier van de website door derden niet beperkt of verhindert. Onder deze beperkingen of belemmeringen vallen illegale gedragingen, of gedragingen die schade, leed of ongemak kunnen veroorzaken bij wie dan ook, alsmede de overdracht van aanstootgevende of beledigende inhoud. 
• De gebruiker maakt via de website geen lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, schadelijke of pornografische gegevens openbaar, noch gegevens die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten, op het recht op vertrouwelijkheid, of privacyrechten), die leed veroorzaken of die anderszins niet voldoen aan alle relevante wetgeving. 
• Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale wetgeving zijn per definitie niet toegestaan in het forum.
• ZZPsucces.nl behoudt zich het recht voor om berichten zonder opgaaf van redenen te verwijderen, dan wel aan te passen. 
• De eindgebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).

Mogelijke maatregelen bij overtredingen
• Aanpassen van een bericht: Een moderator of een beheerder kan een bericht aanpassen als hij /zij vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst. 
• Verwijderen van een bericht: Een moderator of een beheerder kan een bericht verwijderen als hij /zij vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst.
• ZZPsucces.nl behoudt zich het recht voor het gebruik van de website onmiddellijk te beëindigen indien wordt vastgesteld dat een gebruiker inbreuk heeft gemaakt op deze algemene voorwaarden of anderszins betrokken is bij gedragingen die ZZPsucces.nl als onacceptabel beschouwt. Als de regels meerdere malen overtreed worden, kan de toegang tot het forum ontzegd worden. Deze (drastische) maatregel wordt pas na verscheidene waarschuwingen toegepast en wordt gebruikt als laatste middel.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid 
• Op de website bevinden zich diverse links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid van websites. ZZPsucces.nl derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen.
• ZZPsucces.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze online community. 
• De gebruiker gaat ermee akkoord ZZPsucces.nl te vrijwaren van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies en onkosten (waaronder juridische kosten), die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van deze website.


Artikel 5 - Slotbepaling 
• Indien een gebruiker deze algemene voorwaarden niet volledig aanvaardt, heeft hij/zij geen toestemming om de website te betreden en dient hij/zij het gebruik van de website onmiddellijk te staken. 
• Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.
• Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Geschillen die hier mogelijk uit voortvloeien zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechtshoven.
• Indien van één of meer regels van deze algemene voorwaarden wordt bepaald dat deze onrechtmatig of ongeldig zijn of anderszins niet ten uitvoer kunnen worden gebracht uit hoofde van de Nederlandse wetten zullen deze, voor zover en binnen de jurisdictie waarin de betreffende regels onrechtmatig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn, worden losgemaakt van de clausule en worden geschrapt. De overige algemene voorwaarden zullen daarbij worden gehandhaafd, ten volle van kracht blijven en bindend en uitvoerbaar blijven. 
• Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden. 
• Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan G.F Schimmel, Oude Azaleastraat 42, 6542 JT Nijmegen. 

E-mailadres: info@zzpsucces.nl